PRP KANCELARIA

Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka
oraz zabezpieczenie sytuacji prawnej Klienta.

Zespół PRP Kancelaria Prawo Rachunkowość Podatki
14 stycznia 2016

Aport w spółce jawnej a przychód

,

Wniesienie do spółki jawnej przez jednego z jej wspólników wkładu niepieniężnego nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych u pozostałych wspólników tej spółki.

Zgodnie z przepisami art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., za przychody z działalności gospodarczej uważa się również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125 u.p.d.o.f.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 19 listopada 2011 r., IPPB1/415-620/09-2/EC, wyjaśnił, że wniesienie wkładu do spółki jawnej przez jednego z jej wspólników stanowi zwiększenie majątku spółki, lecz nie generuje u pozostałych wspólników tej spółki przychodu.

Organ podatkowy wskazał, że przepis art. 14 ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.f. nie dotyczy czynności wniesienia wkładu do spółki osobowej, bowiem wartość wnoszonego wkładu nigdy nie jest nieodpłatnym świadczeniem dla pozostałych wspólników spółki. Celem powstania i funkcjonowania spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, a wspólnik może w tym celu wnieść wkład do spółki. Zatem czynność wniesienia wkładu wynika z samej istoty tworzenia i funkcjonowania takiej spółki.