PRP KANCELARIA

Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka
oraz zabezpieczenie sytuacji prawnej Klienta.

Zespół PRP Kancelaria Prawo Rachunkowość Podatki
26 stycznia 2016

Obowiązki sprawozdawcze spółki jawnej

,

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawny informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Zarówno w odniesieniu do działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej jak i jawnej zastosowanie mogą mieć (o ile nie zostały przekroczone progi ustawowe wprowadzające obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych) przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.). Analiza regulacji tego aktu prawnego prowadzi do wniosku, że zasady prowadzenia księgowości (PKPiR) w spółce jawnej i cywilnej są takie same. W odniesieniu do spółki jawnej , jako spółki prawa handlowego, niekiedy pojawiają się opinie, iż należy sporządzać roczne sprawozdanie finansowe. Otóż bowiem, w art. 101 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) – dalej k.s.h., zostało wskazane, że jeżeli spółka osobowa nie jest obowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości, przepisy k.s.h., które przewidują konieczność sporządzania sprawozdania finansowego, wykonuje się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez spółkę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzanie tego sprawozdania. Zaznaczyć trzeba, że regulacje k.s.h. nie nakładają na spółki jawne obowiązku sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, jednak w praktyce można się spotkać z opinią, że skoro w rejestrze przedsiębiorców jest miejsce na wzmiankę o złożonym sprawozdaniu finansowym, spółka jawna nawet prowadząca księgę przychodów i rozchodów powinna takie sprawozdanie sporządzić.