PRP KANCELARIA

Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka
oraz zabezpieczenie sytuacji prawnej Klienta.

Zespół PRP Kancelaria Prawo Rachunkowość Podatki
29 stycznia 2016

Wniesienie aportu i zmiana umowy spółki a podatek PCC

,

Wniesienie aportu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ale już zmiana umowy tak. Inaczej niż to jest w przypadku aportu do spółki kapitałowej (innego niż aport przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części), wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie skutkuje powstaniem po stronie wspólnika przychodu podatkowego (zob. np. wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2010 r., I SA/Bd 874/10 czy np. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 16 lutego 2011 r., I SA/Gl 1083/10).

W prawdzie w art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) wprowadzone zostało zwolnienie dla przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki, jednak moim zdaniem należałoby mówić o tym, iż przychód w ogóle nie powstanie (ale w praktyce skutek jest ten sam). Dopiero zbycie przedmiotu aportu spowoduje uzyskanie przychodu przez wspólników spółki ale i uprawni do rozliczenia historycznych kosztów nabycia towarów.

Z treści należy wnioskować, że wniesienie aportu będzie opodatkowane VAT a co za tym idzie nie może być mowy o naliczeniu podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu czynności aportu. Niestety, należy pamiętać o PCC od zmiany umowy spółki jawnej bo taka będzie miała miejsce.