PRP KANCELARIA

Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka
oraz zabezpieczenie sytuacji prawnej Klienta.

Zespół PRP Kancelaria Prawo Rachunkowość Podatki
27 stycznia 2016

Wycofanie aportu ze spółki a podatek

,

Nie ma przeszkód, by wycofać ze spółki wniesioną uprzednio jako wkład nieruchomość. Spółka jawna jest co prawda spółką osobową, jednak może posiadać własny majątek (art. 28 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) - dalej k.s.h. W efekcie przesunięcia między spółką jawną a wspólnikami muszą opierać się o przeniesienie własności między tymi podmiotami.

W praktyce można tego dokonać stosowną uchwałą wspólników w formie aktu notarialnego. Nieodpłatne świadczenie spółki na rzecz wspólników nie będzie generowało oczywiście w spółce przychodu, brak bowiem odpłatności z ich strony.

Natomiast u wspólników wycofanie nieruchomości należy analizować w świetle przysługujących im udziałów w spółce. Zasadą jest bowiem bieżące opodatkowanie dochodów spółki przez przypisywanie wspólnikom zysków spółki proporcjonalnie do ich udziałów - w spółce osobowej bowiem to wspólnicy, nie spółka są podatnikami podatku dochodowego (art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f.). Żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyłącza z kategorii przychodów, ani nie zwalnia z opodatkowania składnika majątku otrzymanego przez wspólnika spółki jawnej z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego (przez wycofanie przedmiotu wkładu). Jednocześnie przychód uzyskany w związku z obniżeniem (zwrotem) wkładu wniesionego do spółki jawnej należy zakwalifikować jako przychód z praw majątkowych (art. 18 u.p.d.o.f.). Koszty uzyskania tego przychodu należy ustalić na ogólnych warunkach - a wiec jako koszty posiadające związek przyczynowo-skutkowy z przychodami. Będą to zatem wydatki związane z wniesieniem wkładu (np.opłaty notarialne) jak i same wydatki na jego nabycie (podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2014 r., IPPB1/415-1240/13-2/MS),
Warto na marginesie zauważyć, że w orzecznictwie sądowym spotkać można poglądy nakazujące zaliczyć przychody z wycofania takiego wkładu do przychodów z działalności gospodarczej (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2012 r., I SA/Bk 231/12).

Obok przeniesienia własności nieruchomości nie będzie konieczna zmiana umowy spółki - jednym z jej elementów jest co prawda oznaczenie wkładu do spółki, do zmiany wkładu wystarczy jednak uchwała wspólników (art. 54 k.s.h.).