PRP KANCELARIA

Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka
oraz zabezpieczenie sytuacji prawnej Klienta.

Zespół PRP Kancelaria Prawo Rachunkowość Podatki
9 lutego 2016

Czy likwidatorem spółki jawnej może być prokurent?Prokurent nie może być likwidatorem spółki jawnej w ramach swoich obowiązków. Zgodnie z przepisami art. 70 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) - dalej k.s.h., co do zasady likwidatorami spółki jawnej są wszyscy jej wspólnicy. Jednak przepisy przewidują również, że wspólnicy mogą powołać na likwidatorów: niektórych spośród siebie, osoby spoza swego grona.

Uchwała w tym zakresie wymaga jednomyślności, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.Przy czym w k.s.h. wyraźnie stwierdzono, że otwarcie likwidacji powodujewygaśnięcie prokury, poza tym, w okresie likwidacji nie może być ustanowiona (art. 78 k.s.h.).

Oznacza to, że prokurent w ramach swojej funkcji nie może być likwidatorem spółki jawnej. Jednak wspólnicy mogą powołać na likwidatorów nawet osoby spoza swego grona. Oznacza to, że wspólnicy mają prawo powołać na likwidatora np. osobę, która wcześniej była prokurentem spółki, a której prokura wygasła w związku z otwarciem likwidacji spółki.

Co do złożenia wniosku o likwidację spółki jawnej, prawo i obowiązek złożenia takiego wniosku ma każdy likwidator (art. 74 § 1 k.s.h.). A zatem wniosku tego nie może złożyć prokurent.