PRP KANCELARIA

Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka
oraz zabezpieczenie sytuacji prawnej Klienta.

Zespół PRP Kancelaria Prawo Rachunkowość Podatki
19 lutego 2016

Finansowanie spółki bez podstawy prawnej

,

Czy wspólnik może wpłacić do kasy spółki gotówkę? Nie ma możliwości dofinansowywania spółki bez żadnej podstawy. Taką podstawę może stanowić np. umowa pożyczki. Zgodnie z przepisami art. 28 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) - dalej k.s.h., majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Należy zwrócić też uwagę, że handlowe spółki osobowe mogą: we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane (art. 8 k.s.h.). Wynika z tego, że spółka jawna jest samodzielnym podmiotem. W związku z tym wzajemne stosunki między wspólnikiem a spółką muszą być uregulowane. Jeśli chodzi o możliwość dofinansowywania spółki przez jej wspólników zwykle następuje to poprzez podwyższenie kapitału spółki. Wymaga to jednak zmiany umowy. Moim zdaniem, w tym przypadku wspólnicy mogą zawrzeć umowę pożyczki ze spółką ustalając właściwe oprocentowanie tej pożyczki. Ponadto należy zwrócić uwagę, że w razie udzielenia spółce pożyczki przez jej wspólników wystąpi obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.