PRP KANCELARIA

Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka
oraz zabezpieczenie sytuacji prawnej Klienta.

Zespół PRP Kancelaria Prawo Rachunkowość Podatki
17 lutego 2016

Koszty podatkowe przed rejestracją spółki

,

W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że spółka jawna nie ma statusu podatnika podatku dochodowego. Podatnikami są wspólnicy a przychody uzyskiwane w ramach działalności spółki przez jej wspólników zaliczane są do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza – zob. art. 8 w związku z art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Ze względu na to, że spółka jawna – inaczej niż spółki kapitałowe – powstaje dopiero z chwilą wpisu do KRS nie można mówić o jej funkcjonowaniu przed uzyskaniem takiego wpisu a co za tym idzie o zakupach spółki „w organizacji”. Tak więc wydatki związane z przyszłym funkcjonowaniem spółki jawnej a poniesione przed wpisem spółki do KRS nie są wyłączone z kosztów podatkowych – ponadto powinny być wprowadzone do ksiąg spółki po jej prawnym powstaniu (należy jednak zwrócić uwagę na problem PCC). Jeżeli chodzi o koszty organizacji spółki jawnej to wobec statusu podatkowego (w podatku dochodowym) takiego podmiotu nie może być wątpliwości co do tego, że są to koszty uzyskania przychodu. Z uwagi na moment powstania spółki winny one jednak być rozliczane indywidualnie (nie w ramach spółki) przez wspólników w ramach źródła pozarolnicza działalność gospodarcza (czyli nie wchodzą do ksiąg prowadzonych przez spółkę lecz wspólnicy rozliczają je samodzielnie zarówno w zeznaniu rocznym jak i wcześniej przy wyznaczaniu zaliczki na podatek dochodowy).

W przypadku spółek osobowych PCC obciąża spółkę a nie wspólników (inaczej niż przy spółce cywilnej). To przesądza o tym, iż jest to koszt wspólników "w ramach spółki". Co do sposobu ewidencji kosztów jakie wspólnicy ponoszą w związku z organizacją spółki jawnej (jak również innej osobowej) prawodawca nie wprowadza żadnych szczególnych regulacji w takim zakresie. Wprawdzie na podstawie art. 24a ust. 1 u.p.d.o.f. "Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o." jednak w praktyce przyjmuje się jednoznacznie, że jeżeli działalność prowadzona jest w formie spółki księgi prowadzone są dla spółki a nie poszczególnych wspólników. Biorąc to pod uwagę, jak również uwzględniając fakt iż wspólnicy spółki nie prowadzą działalności samodzielnie, bezzasadnym byłoby zaprowadzenie "pełnej" księgi przychodów i  rozchodów. Dla zaewidencjonowania kosztów racjonalnym byłoby zaprowadzenie ewidencji, zakończonej wraz z rejestracją spółki.