PRP KANCELARIA

Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka
oraz zabezpieczenie sytuacji prawnej Klienta.

Zespół PRP Kancelaria Prawo Rachunkowość Podatki
10 lutego 2016

Nakłady na nieruchomość a amortyzacja środka trwałego

, ,

Stan faktyczny: Małżeństwo będące właścicielem nieruchomości użyczyło nieodpłatnie spółce jawnej tę nieruchomość, w której wspólnikiem jest żona z ww. małżeństwa. Nieruchomość wymaga nakładów na adaptację ponieważ potem będzie wykorzystywana do działalności spółki jawnej.

Czy wartość tych nakładów należy traktować jako inwestycję w obcym środku trwałym i w przyszłości odpisy amortyzacyjne będą podatkowym kosztem uzyskania przychodu?

Nakłady na przedmiotową nieruchomość mogą być potraktowane przez wspólników spółki jawnej (w tym przez wspólniczkę będącą właścicielką nieruchomości) jako inwestycja w obcym środku trwałym, a odpisy amortyzacyjne od tej inwestycji będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Amortyzacji podlegają, m.in., przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane inwestycjami w obcych środkach trwałych (zob. art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.). Przepisy nie definiują pojęcia "inwestycji w obcym środku trwałym". Za inwestycje w obcych środkach trwałych uważa ogół działań (nakładów) podatnika odnoszących się do niestanowiącegojego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia lub polegają na stworzeniu składnika majątku mającego cechy środka trwałego (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2010 r., ITPB1/415-277/10/PSZ).

Inwestycjami w obcych środkach trwałych są, m.in., ulepszenia dokonywane w środkach trwałych wykorzystywanych przez podatników na podstawie umowy użyczenia (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 31 lipca 2009 r., ITPB3/423-293/09/PS). W konsekwencji, podatnicy ponoszący wydatki na inwestycje w użyczonych im środkach trwałych mogą amortyzować takie inwestycje i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od takich środków trwałych.

Omawiany przypadek jest jednak o tyle specyficzny, że użyczona spółce jawnej nieruchomość stanowi własność (a ściślej - współwłasność) jednego ze wspólników tej spółki. Pojawia się pytanie, czy w tej sytuacji można uznać, że nakłady ponoszone na tę nieruchomość stanowią dla tego wspólnika inwestycję w obcym środku trwałym. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia fakt, że nakłady ponoszone są przez spółkę jawną, czyli podmiot, który nie jest właścicielem nieruchomości. Z drugiej jednak strony, podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest ta spółka, lecz są nimi wspólnicy spółki (w tym właścicielka nieruchomości).

Względy celowościowe przemawiają za uznaniem nakładów ponoszonych na przedmiotową nieruchomość za inwestycję w obcym środku trwałym przez wszystkich wspólników spółki, w tym - przez wspólniczkę będącą jednocześnie właścicielką nieruchomości. Jednocześnie, po zakończeniu inwestycji będzie mogła zostać rozpoczęta jej amortyzacja, a odpisy amortyzacyjne będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów wszystkich wspólników. Podobne stanowisko zajął Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem w postanowieniu z dnia 30 listopada 2006 r., PD-415/I/25/06), który w bardzo podobnej sytuacji potwierdził stanowisko podatnika, że nakłady na użyczoną spółce (w tym wypadku była to spółka cywilna) nieruchomość mogą być potraktowane jako inwestycja w środku trwałym.

Podkreślić jednak na zakończenie należy, że przedstawiana interpretacja nie jest jedyną możliwą interpretacją przepisów. W omawianej sytuacji koniecznym byłoby wystąpienie dla bezpieczeństwa do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej w omówionej kwestii.