PRP KANCELARIA

Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka
oraz zabezpieczenie sytuacji prawnej Klienta.

Zespół PRP Kancelaria Prawo Rachunkowość Podatki
5 lutego 2016

Nocleg pracownika jako koszt uzyskania przychodu

,

Jeżeli noclegi pracowników innych firm stanowią niezbędny wydatek w celu przeprowadzenia skutecznych negocjacji biznesowych to należy traktować je jako koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodów i równocześnie niestanowiący wydatków reprezentacyjnych wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli w ocenie wspólników, noclegi pracowników innych firm stanowią niezbędny wydatek w celu przeprowadzenia skutecznych negocjacji biznesowych to należy traktować je jako koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodów na mocy art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Równocześnie, omawianych wydatków nie można, traktować jako wydatków reprezentacji wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f., ponieważ ich głównym i jedynym celem nie jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz.

Z uwagi na okoliczności związane z prowadzeniem negocjacji biznesowych, powyższy pogląd znajduje pośrednie potwierdzenie w wyroku siedmiu sędziów NSA z 17 czerwca 2013 r., II FSK 702/11, który dotyczył klasyfikacji wydatków na usługi gastronomiczne w kontekście wydatków reprezentacyjnych wyłączonych z kosztów na mocy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. (odpowiednik art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f.). W świetle uzasadnienia wyroku, takie wydatki „pozostawały w ścisłym związku z prowadzonymi rozmowami handlowymi, a ich jedynym (głównym) celem nie była poprawa wizerunku podatnika. Towarzyszyły czynnościom związanym z zawarciem kontraktu, co należy przyjąć jako bezpośrednio związane z przychodami podatnika wynikającymi z realizacji tego kontraktu”. Tym samym, NSA uznał, że związek wydatków z negocjacjami biznesowymi daje asumpt do zaklasyfikowania ich do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ nie stanowią one wydatków o charakterze reprezentacyjnym. To samo, w mojej ocenie, dotyczy kosztów noclegów pracowników biznesowych partnerów.