PRP KANCELARIA

Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka
oraz zabezpieczenie sytuacji prawnej Klienta.

Zespół PRP Kancelaria Prawo Rachunkowość Podatki
18 lutego 2016

Odpowiedzialność spółki za zobowiązania składkowe

,

Wspólnik spółki jawnej nie ponosi odpowiedzialności za zaległości składkowe innego wspólnika tej spółki. Natomiast wspólnik spółki jawnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości składkowe spółki (np. nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych przez spółkę jawną).

Stosownie do art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s., do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio m.in. art. 115 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) – dalej o.p. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. brzmieniem art. 115 § 1 o.p. wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki. Z art. 115 § 2 o.p. wynika natomiast, że przepis art. 115 § 1 o.p. stosuje się również do odpowiedzialności byłego wspólnika za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie, gdy był on wspólnikiem, oraz za zaległości wymienione w art. 52 o.p. powstałe w czasie, gdy był on wspólnikiem.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wspólnik spółki jawnej nie ponosi odpowiedzialności za zaległości składkowe innego wspólnika tej spółki. Inaczej rzecz się ma z zaległościami składkowymi spółki jawnej (np. nieopłaconymi składkami na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych przez spółkę jawną pracowników). W tym zakresie – zgodnie z art. 31 u.s.u.s. w zw. z art. 115 § 1 o.p. - wspólnik spółki jawnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości składkowe spółki. Niezależnie od powyższego należy dodać, że zgodnie z obowiązującym przed 1 stycznia 2009 r. brzmieniem art. 115 § 1 o.p. wspólnik spółki jawnej solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami odpowiadał nie tylko za zaległości składkowe spółki, ale również za zaległości składkowe innych wspólników.