PRP KANCELARIA

Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka
oraz zabezpieczenie sytuacji prawnej Klienta.

Zespół PRP Kancelaria Prawo Rachunkowość Podatki
16 lutego 2016

PCC z tytułu zmiany umowy spółki

,

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zmiany umowy spółki jawnej w formie aneksu lub uchwały o zmianie umowy spółki. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają, między innymi, zmiany umów spółek, w tym zmiany umów spółek (zob. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 z późn. zm. – dalej u.p.c.c.). Przez umowę spółki uważa się zaś, między innymi, wniesienie wkładu do spółki jawnej, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki (zob. art. 1 ust. 3 pkt 1 u.p.c.c.).

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy spółki osobowej powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (zob. art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c.). Jak przy tym wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2011 r. (ILPB2/436-245/10-3/MK), „w przypadku umowy spółki osobowej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub jej zmiany. Oznacza to, że analizowana ustawa nie uzależnia momentu powstania obowiązku podatkowego od fizycznego wykonania zobowiązania, tzn. wniesienia do spółki deklarowanego wkładu. Wiąże się to z przytoczoną powyżej zasadą, że opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podlega tylko i wyłącznie czynność cywilnoprawna objęta ustawą - wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (np. umowa spółki, zmiana umowy spółki) – a nie jej przedmiot (np. wniesienie wkładu)”. A zatem w przedstawionej sytuacji obowiązek podatkowy z chwilą zmiany umowy spółki jawnej (w formie aneksu lub uchwały o zmianie umowy spółki).