PRP KANCELARIA

Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka
oraz zabezpieczenie sytuacji prawnej Klienta.

Zespół PRP Kancelaria Prawo Rachunkowość Podatki
10 lutego 2016

Spółka jawna jako wspólnik spółki komandytowejZasady organizacji, funkcjonowania spółki komandytowej zapisane zostały w przepisach Tytułu II Działu III ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) - dalej k.s.h.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 102 k.s.h. spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz),a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

W żadnym z przepisów k.s.h. nie zostało wskazane jakie podmioty mogą utworzyć spółkę komandytową. Stąd właśnie w praktyce funkcjonuje pogląd, że taka spółka osobowa może być utworzona przez osoby fizyczne, osoby prawne ale również przez tzw. ułomne osoby prawne (tak też A. Kidyba Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz do art. 1-300 k.s.h., LEX, 2007 r.). Te ostatnie wprawdzie nie są kategorią prawną, ale pojęcie takie jest powszechnie stosowane na gruncie regulacji prawa handlowego. Za tzw. ułomne osoby prawne uznaje się m.in. spółki jawne.

Biorąc to pod uwagę należy stwierdzić, że dwie spółki jawne mogą zawiązać umowę spółki komandytowej.