PRP KANCELARIA

Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka
oraz zabezpieczenie sytuacji prawnej Klienta.

Zespół PRP Kancelaria Prawo Rachunkowość Podatki
11 lutego 2016

Sprzedaż spółki jawnej a podatek

,

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), przeniesienie praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej (czyli de facto zbycie udziałów) jest możliwe, ale jedynie wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Jeżeli wspólnicy w treści umowy nie postanowili inaczej, zbycie udziału w spółce osobowej może być skutecznie dokonane dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody na tego rodzaju operację wszystkich pozostałych wspólników.

Z powyższego wynika, że możliwe jest zbycie udziałów w spółce jawnej – jeżeli wszyscy wspólnicy sprzedają swoje udziały to de facto dojdzie do sprzedaży spółki jawnej. Dla prawidłowego rozliczenia przychodu podatkowego niezbędne jest umiejscowienie go w odpowiednim źródle. W ramach analizy źródeł przychodów ustaliłem, że przychód uzyskany na skutek zbycia udziałów w spółce jawnej powinien być umiejscowiony w źródle "przychód z praw majątkowych", tj. o którym mowa jest w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. Nr 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 maja 2009 r., IBPBII/2/415-195/09/MW, czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 r., IPPB1/415-307/11-2/JC. Przychody z praw majątkowych łączą się z innymi przychodami podlegającymi opodatkowaniu według skali podatkowej. Kosztami uzyskania tych przychodów będą udokumentowane wydatki poniesione uprzednio przez wspólników na wniesienie swoich udziałów do spółki jawnej (np. powołana już powyżej interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 5 listopada 2007 r., ITPB1/415-77/07/PS). Sprzedaż udziałów w spółce jawnej, dokonana poza działalnością gospodarczą wspólników nie podlega opodatkowaniu VAT.

Należy jednak pamiętać, że zbycie praw majątkowych – udziałów w spółce jawnej – podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) przy sprzedaży praw majątkowych podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa. Przy sprzedaży takich praw majątkowych, udziału w spółce jawnej, zastosowanie ma stawka podatku 1%.

Alternatywnie możliwe jest zbycie przedsiębiorstwa spółki jawnej. W takiej sytuacji przychód uzyskany z tego tytułu umiejscowiony jest w źródle pozarolnicza działalność gospodarcza. Transakcja zbycia przedsiębiorstwa, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) nie podlega opodatkowaniu VAT a jednocześnie na podstawie art. 91 ust. 9 tej ustawy nabywca przedsiębiorstwa będzie posiadał prawo do kontynuowania rozliczenia dokonanego uprzednio odliczenia VAT naliczonego. Niestety, sprzedaż przedsiębiorstwa, jako czynność niepodlegająca opodatkowaniu VAT, skutkuje koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.