PRP KANCELARIA

Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka
oraz zabezpieczenie sytuacji prawnej Klienta.

Zespół PRP Kancelaria Prawo Rachunkowość Podatki
8 lutego 2016

Wydatki prywatne wspólnika spółki jawnejCo do zasady, prywatne wydatki wspólników nie powinny być ujmowane w księgach rachunkowych spółki jawnej. Wydatki te nie mają bowiem żadnego związku z prowadzoną przez tę spółkę działalnością gospodarczą. Jeżeli jednak wspólnicy płacą za swoje prywatne wydatki z rachunku firmowego spółki lub pobierają zaliczki w istocie na własne wydatki, wówczas operację tę należy zaewidencjonować. Analogicznie w przypadku opłacania ze środków spółki zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych czy też składek ZUS operacje takie podlegają ewidencjonowaniu w księgach handlowych spółki.

Sposób ewidencjonowania ww. operacji gospodarczych powinien być określony w przyjętej przez spółkę polityce rachunkowości, w zakładowym planie kont (w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) - dalej u.o.r.). Do ewidencjonowania w ciągu roku obrotowego operacji gospodarczych z udziałem wspólników stosowane jest standartowo konto 240 Pozostałe rozrachunki. Na koncie tym ewidencjonuje się zarówno należności od wspólników (np. kwoty pobrane ze środków firmy na prywatne cele wspólników), jak i zobowiązania wobec wspólników (np. sumy wyłożone z własnych środków wspólników na potrzeby firmy).