PRP KANCELARIA

Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka
oraz zabezpieczenie sytuacji prawnej Klienta.

Zespół PRP Kancelaria Prawo Rachunkowość Podatki
8 lutego 2016

Zatrudnienie wspólnika w spółce jawnej

,

Możliwość zatrudnienia wspólników spółki jawnej w celu prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania budzi poważne wątpliwości. Źródłem zarówno samej pracy polegającej na prowadzeniu spraw spółki, jak i ewentualnego z tego tytułu wynagrodzenia jest wyłącznie stosunek spółki i nie sposób przyjmować, że jest to stosunek pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., nawet z uwagi na art. 22 § 11 k.p. zwłaszcza dlatego, że brak tu podporządkowania właściwego prawno-pracowniczym stosunkom zatrudnienia (por. kodeks spółek handlowych. Spółki osobowe. Komentarz, red. R. Potrzesz, T. Siemiątkowski, Warszawa2001, s. 154).

Zatrudnianie wspólników spółek osobowych na podstawie umowy o pracę było przedmiotem szerszej analizy w odniesieniu do wspólników spółki cywilnej. Wydaje się, że rozważania te są adekwatne również w odniesieniu do wspólników spółki jawnej. W myśl uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1993 r., II UZP 21/92, OSNCP 1993, nr 5, poz. 69): wspólnik spółki cywilnej nie może zawrzeć ze wspólnikami tej spółki umowy o pracę, której przedmiotem byłoby prowadzenie lub reprezentowanie spraw spółki. Wspólnik taki podlega ubezpieczeniu społecznemu osób prowadzących działalność gospodarczą.

Jeżeli zatem wspólnik w umowie o pracę zobowiązuje się do prowadzenia spraw spółki lub reprezentowania jej, to takie zobowiązanie nie może być kwalifikowane jako zawarcie umowy o pracę, za które przysługuje wynagrodzenie. Prowadzenie spraw spółki jest bowiem obowiązkiem wspólnika. Osobiste świadczenie pracy, polegające na prowadzeniu spraw spółki cywilnej i jej reprezentowanie wynika bowiem z istoty członkostwa w tym podmiocie, Za taką "pracę" wspólnik otrzymuje udział w zysku (por. M. Gersdorf, K. Rączka, J, Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2004, s. 98)