PRP KANCELARIA

Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka
oraz zabezpieczenie sytuacji prawnej Klienta.

Zespół PRP Kancelaria Prawo Rachunkowość Podatki
17 lutego 2016

Zmiana umowy spółki a udział w zyskach

,

W przypadku spółki jawnej możliwym jest dokonania zmiany umowy spółki w zakresie udziału w zyskach i stratach bez dokonywania zmiany wartości udziałów poszczególnych wspólników takiej spółki.Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) dalej k.s.h., spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

W art. 48 § 1 k.s.h. w razie wątpliwości uważa się, że wkłady wspólników są równe. Jednocześnie na podstawie art. 51 k.s.h. każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samymstosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Jednocześnie w umowie spółki mogą być określone udziały wspólników w innej wysokości niż wynikające z regulacji k.s.h. Jak bowiem stanowi przepis art. 51 § 2 k.s.h. określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Jakby tego było mało, umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach. Jak zatem widać udział wspólnika z zyskach i stratach nie musi być powiązany z jego wkładem kapitałowym do spółki. Oznacza to, że możliwym jest dokonania zmiany umowy spółki w zakresie udziału w zyskach i stratach bez dokonywania zmiany wartości udziałów poszczególnych wspólników takiej spółki.

W przypadku spółek osobowych implikacje podatkowe związane są z udziałem w zysku. Jeżeli zmiana stosunków własnościowych powoduje zmiany w tym zakresie wówczas zmienia się też sposób partycypacji w przychodach i kosztach podatkowych poszczególnych wspólników.